Công ty THHH Sản Xuất Thương Mại Rose
Địa chỉ: 179/36 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Tp.HCM